30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 572 قانون مدنی

شرکت اختیاری است یا قهری.

error: