30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 571 قانون مدنی

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.

error: