30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 570 قانون مدنی

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.

error: