30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 57 قانون مدنی

واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

error: