30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 569 قانون مدنی

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

error: