30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 568 قانون مدنی

اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد.

error: