30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 567 قانون مدنی

عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

error: