30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 564 قانون مدنی

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

error: