30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 562 قانون مدنی

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.

error: