30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 561 قانون مدنی

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.

error: