30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 560 قانون مدنی

بغیر از آنکه فوقا” مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است.

error: