30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 559 قانون مدنی

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه بان تعلق بگیرد.

error: