30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 556 قانون مدنی

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

error: