30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 554 قانون مدنی

مضارب نمیتواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

error: