30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 551 قانون مدنی

عقد مضاربه بیکی از علل ذیل منفسخ میشود:

1 – درصورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.

2 – در صورت مفلس شدن مالک.

3 – در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.

4 – در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

error: