30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 550 قانون مدنی

مضاربه عقدی است جایز.

error: