30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 55 قانون مدنی

وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

error: