30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 549 قانون مدنی

حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزا” معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف بان گردد.

error: