30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 548 قانون مدنی

حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

error: