30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 547 قانون مدنی

سرمایه باید وجه نقد باشد.

error: