30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 544 قانون مدنی

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

error: