30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 542 قانون مدنی

خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف است.

error: