30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 541 قانون مدنی

عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بدیگری رضای مزارع لازم است.

error: