30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 540 قانون مدنی

هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا به اخذ اجرتالمثل ابقاء نماید.

error: