30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 54 قانون مدنی

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

error: