30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 538 قانون مدنی

هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود.

error: