30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 537 قانون مدنی

هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار می‌شود.

error: