30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 535 قانون مدنی

اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است.

error: