30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 532 قانون مدنی

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است

error: