30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 531 قانون مدنی

بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می شود.

error: