30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 530 قانون مدنی

هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می شود.

error: