30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 529 قانون مدنی

عقد مزارعه بفوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت بفوت او منفسخ می شود.

error: