30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 527 قانون مدنی

هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.

error: