30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 526 قانون مدنی

هر یک از مالک عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

error: