30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 525 قانون مدنی

عقد مزارعه عقدی است لازم.

error: