30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 520 قانون مدنی

در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد.

error: