30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 52 قانون مدنی

در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است :

1- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.

2- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

error: