30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 518 قانون مدنی

مزارعه عقدی است که بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر می دهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند.

error: