30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 517 قانون مدنی

مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

error: