30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 514 قانون مدنی

خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

error: