30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 513 قانون مدنی

اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است :

1- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.

2- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

فقره‌اول – در اجاره خدمه و کارگر

error: