30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 512 قانون مدنی

در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود.

error: