30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 511 قانون مدنی

حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی تواند برای بارکشی استعمال نمود.

error: