30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 51 قانون مدنی

حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:

1- در صورت انقضاء مدت.

2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

error: