30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 509 قانون مدنی

در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را بمقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.

error: