30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 507 قانون مدنی

در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.

error: