30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 506 قانون مدنی

در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد بعهده مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

error: