30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 505 قانون مدنی

اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است بموت او حاصل نمیشود.

error: