30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 502 قانون مدنی

اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آنرا نخواهد داشت.

error: