30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 50 قانون مدنی

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

error: